top of page
 • รูปภาพนักเขียนDatarich Matters

มาทำความรู้จักกับ Data Analyst หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล สำคัญกับองค์กรอย่างไร และต้องมีทักษะอะไรบ้างData Analyst คือใคร

นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) คือผู้ที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความหมายและช่วยในการตัดสินใจในองค์กรหรือธุรกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูลต้องมีทักษะการเข้าใจข้อมูล, สถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา หาข้อมูลเชิงลึก(Business Insight) และเข้าใจแนวโน้มจากข้อมูล ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะด้านธุรกิจควบคู่ไปด้วย เพราะต้องทำงานกับข้อมูล ความต้องการ และโจทย์ปัญหาที่หลากหลายตลอดเวลา

Data Analyst มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร

การมีนักวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้องค์กรมีการตัดสินใจอย่างมีหลักการและปรับปรุงการดำเนินงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการวางแผนได้อย่างแม่นยำ รวมถึงการส่งมอบ Value ที่มากขึ้นให้กับลูกค้า เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จขององค์ในยุคที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ทักษะที่ Data Analyst ควรมี

นักวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีต้องมีความสามารถในการหาข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และส่งต่อผลลัพธ์ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย เข้าใจได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมีทักษะทั้ง Hard Skill และ Soft Skill

 1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลคือพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยในการตีความข้อมูล แยกแยะและแสดงความหมายของข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ เพื่อช่วยในการตัดสินใจและการพยากรณ์

 2. การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Tools) การรู้จักใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Python, R, SQL, Excel, Power BI, Tableau เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างรายงาน และการสรุปข้อมูล

 3. การเขียนโปรแกรม (Programming) ทักษะการเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อปรับแต่งและปรับปรุงเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และทำการเตรียมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. การทำความเข้าใจในรายละเอียด (Attention to Detail) การตรวจสอบข้อมูลและความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการสร้างข้อมูลที่เชื่อถือได้

 5. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) นักวิเคราะห์ข้อมูลต้องสามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแก่ผู้อื่น และสร้างรายงานหรือนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและน่าสนใจ

 6. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-Solving) การที่จะแก้ปัญหาและหาทางคิดนอกกรอบเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อค้นหาแนวทางในการตีความข้อมูลและหาแนวทางการแก้ปัญหาขององค์กร

 7. ความเข้าใจในธุรกิจ (Business Understanding) การเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 8. ทักษะการจัดการข้อมูล (Data Management) การเข้าใจถึงวิธีการเก็บรักษาและจัดการข้อมูลให้มีระเบียบและปราศจากข้อผิดพลาด เพื่อให้ข้อมูลมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

 9. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาและตีความข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดต่อยอดจากข้อมูลที่มีอยู่ได้

 10. ความรู้เกี่ยวกับสถิติ (Statistics) ความเข้าใจในพื้นฐานของสถิติจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 11. ทักษะในการสร้างรายงานและการสรุปข้อมูล (Reporting and Summarization) การสร้างรายงานและสรุปข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 12. ความเข้าใจในการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encoding) ความเข้าใจวิธีการเข้ารหัสข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานของนักวิเคราะห์ข้อมูล

 13. ทักษะการทำงานร่วมกับทีม (Teamwork) การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการแบ่งปันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จในทีม

 14. การเรียนรู้ตลอดเวลา (Continuous Learning) ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในการวิเคราะห์ข้อมูลและรู้จักเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

หน้าที่ของ Data Analyst

หน้าที่ของนักวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายส่วนและสามารถปรับเปลี่ยนตามองค์กรและโปรเจคที่ต้องการ หน้าที่หลักคือการทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและพัฒนาประสิทธิภาพในองค์กร


 1. การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) นักวิเคราะห์ข้อมูลต้องเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และทำความสะอาดข้อมูลโดยการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูลและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล (Data Cleaning)

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) หน้าที่หลักของนักวิเคราะห์ข้อมูลคือการทำการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น คำนวณค่าสถิติ เปรียบเทียบข้อมูล และสร้างรายงานเพื่อจัดการข้อมูล

 3. การสร้างรายงานและการสรุปข้อมูล (Reporting and Summarization) นักวิเคราะห์ข้อมูลต้องสร้างรายงานและสรุปข้อมูลเชิงลึกและน่าสนใจสำหรับผู้อื่นในองค์กร ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูล

 4. การหาแนวทางแก้ปัญหา (Problem Solving) นักวิเคราะห์ข้อมูลต้องช่วยในการค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับข้อมูลและธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคำตอบและแนวทางการดำเนินงาน

 5. การสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support) นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในองค์กร โดยการให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสรุปข้อมูลอย่างชัดเจน

 6. การติดตามแนวโน้ม (Trend Analysis) นักวิเคราะห์ข้อมูลต้องสามารถติดตามแนวโน้มข้อมูลตลอดเวลา เพื่อค้นหาแนวโน้มที่สำคัญและเติบโตของข้อมูลที่สามารถช่วยในการตัดสินใจในอนาคต

 7. การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ (Tool Development and Improvement) นักวิเคราะห์ข้อมูลบางครั้งจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือหรือสคริปต์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

 8. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การแบ่งปันความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจของผู้อื่นในองค์กร
ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page