top of page
  • รูปภาพนักเขียนDatarich Matters

10 องค์ประกอบสำคัญในการสร้าง Data ArchitectureData Architecture (สถาปัตยกรรมข้อมูล) เป็นแผนผังหรือโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อมูลในองค์กรหรือระบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ข้อมูลถูกเก็บรักษาและนำมาใช้ในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซับซ้อนของระบบและความต้องการขององค์กรที่แตกต่างกัน

ซึ่ง Data Architecture มีหน้าที่ในการกำหนดโครงสร้างหรือ Infrastructure สำหรับจัดการกับข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ว่าข้อมูลจะได้มาจากแหล่งไหน ถูกเก็บไว้ที่ไหน ในรูปแบบใด จัดการกับข้อมูลอย่างไร จนไปถึงปลายน้ำคือการใช้ข้อมูล


โดยองค์ประกอบสำคัญในการสร้าง Data Architecture มีดังนี้


1. แหล่งข้อมูล (Data Sources) ระบุแหล่งข้อมูลที่องค์กรใช้ เช่น ฐานข้อมูลภายใน ระบบภายนอก เว็บไซต์ และอื่นๆ


2. การเก็บรักษาข้อมูล (Data Storage) การเลือกใช้ระบบฐานข้อมูลหรือการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล SQL, NoSQL, Data Warehouses, Data Lakes ฯลฯ


3. การนำเข้าและการส่งออกข้อมูล (Data Integration and ETL) การสร้างกระบวนการนำเข้า (Extract), การแปลง (Transform), และการส่งออก (Load) ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเข้าในระบบที่ถูกต้องและเป็นรูปแบบที่ใช้งานได้


4. การจัดการข้อมูล (Data Management) การกำหนดมาตรฐานในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล เช่น การกำหนดชื่อคอลัมน์ การจัดการรหัสผ่าน การบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึง ฯลฯ


5. การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) กระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด


6. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) การปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้อง การรักษาความลับ และการป้องกันการแฮกเข้าถึงข้อมูล


7. การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Data Relationships) การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางในฐานข้อมูล การสร้างหลักการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างข้อมูลในระบบต่างๆ


8. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล (Data Analysis and Visualization) การออกแบบการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ รายงาน หรือแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ


9. การปรับใช้และขยายข้อมูล (Scalability and Adaptability) การออกแบบระบบเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต


10. การบริหารจัดการโครงสร้างข้อมูล (Data Governance) การกำหนดนโยบายและกระบวนการในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้มีความเป็นระเบียบและตรงตามมาตรฐานส่วนใหญ่แล้ว การออกแบบ Data Architecture จะเริ่มต้นด้วยการวางแผนและพิจารณาความต้องการขององค์กร แล้วจะใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการจัดการข้อมูลในองค์กรนั้นๆ
ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page