top of page
 • รูปภาพนักเขียนDatarich Matters

Data Governance กลยุทธ์สำคัญสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
Data Governance คืออะไร?


เมื่อพูดถึง Data Governance หรือธรรมาภิบาลข้อมูล หลายๆคนเข้าใจว่าต้องทำในโครงการของภาครัฐเท่านั้น ความเป็นจริงแล้วทุกๆองค์กรไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กล้วนจำเป็นต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับ Data Governance เนื่องจากข้อมูลขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ต่างจากทรัพยากรอื่นๆในองค์กร


Data Governance หรือธรรมาภิบาลข้อมูล เปรียบเสมือนระบบภูมิคุ้มกันที่ช่วยปกป้องข้อมูลขององค์กรให้ปลอดภัย ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน เปรียบเสมือน "ผู้พิทักษ์ข้อมูลขององค์กร” ที่คอยดูแลจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด


สำหรับคำนิยามว่า “ธรรมาภิบาลข้อมูล”หรือ “Data Governance” (อ้างอิงจาก DGA) ถ้าเป็นภาษาทางการนั้นคือการ กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลตั้งแต่การจัดทำ จัดเก็บ จำแนกหมวดหมู่ ประมวลผลหรือใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบ รวมถึงการทำลาย พร้อมกับการกำหนดมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพของข้อมูลให้มีความถูกต้อง พร้อมใช้ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆในการอนุญาตให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ชัดเจนมีมาตรการความมั่นคงปลอดภัย และไม่ให้มีข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดเกิดขึ้น


หากพูดเป็นหลักการภาพรวมที่ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น Data Governance คือ แนวคิดและกระบวนการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ให้เป็นไปตามวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle) อย่างมีระบบที่จะทำให้มีมาตรฐานอย่างเช่นนิยามและโครงสร้างข้อมูลที่มีความชัดเจนเพื่อให้ สามารถนำไปใช้งานต่อยอดได้อย่างสะดวก รวมทั้งมีความชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล และใครมีสิทธิเข้าถึงได้บ้างนั่นเอง


ทำไม Data Governance ถึงสำคัญ?


ในยุคปัจจุบัน ข้อมูลเปรียบเสมือน "ขุมทรัพย์" ขององค์กร การบริหารจัดการข้อมูลที่ดีจะช่วยให้องค์กร

 1. ตัดสินใจได้แม่นยำ ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและแม่นยำมากขึ้น

 2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้การทำงานราบรื่น รวดเร็ว และลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

 3. สร้างโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ค้นพบโอกาสใหม่ ๆ พัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงใจลูกค้า

 4. ลดความเสี่ยง การจัดการข้อมูลอย่างมีระบบ ช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และความเสี่ยงทางกฎหมาย


องค์ประกอบหลักของ Data Governance

 1. นโยบายและมาตรฐาน กำหนดแนวทางการจัดการข้อมูลอย่างชัดเจน ครอบคลุมทั้งการเก็บรักษา การเข้าถึง การใช้งาน และการรักษาความปลอดภัย

 2. โครงสร้างพื้นฐาน จัดเตรียมระบบและเครื่องมือที่รองรับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. กระบวนการ กำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดการข้อมูลอย่างละเอียด

 4. บุคลากร พัฒนาทักษะและความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล

 5. วัฒนธรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้อง


แนวทางการเริ่มต้นโครงการ Data Governance

 1. ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และความเสี่ยง

 2. กำหนดเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรจาก Data Governance

 3. จัดทำแผนงาน กำหนดแผนงานและขั้นตอนในการดำเนินการ

 4. สื่อสารและสร้างความเข้าใจ แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบเกี่ยวกับ Data Governance และความสำคัญของการจัดการข้อมูล

 5. ติดตามผลและประเมินผล ตรวจสอบผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ พัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ


Data Governance เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรในยุคดิจิทัล องค์กรที่สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความเสี่ยงต่างๆได้

ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page